ELECTROCUTANGO Present the concert show  CONTRASTES

ELECTROCUTANGO Present the concert show  CONTRASTES

Electrocutango recently released their third album Contrastes, taking their  unmistakable blend of passionate Argentine tango, electronica, funk and jazz a step further into the unknown. Their modern yet danceable approach renews tango as a musical form.

They have now embarked on an exciting collaboration with the fantastic Argentine tango dance-couple Geraldina Rojas and Ezequiel Paludi and the recognised Norwegian hiphop dancers Sara Einbu and Daniel Sarr, and Nina Lill Svendsen, a renowned choreographer in contemporary dance in Norway, has joined the team. The premise is simple – Electrocutango’s music continuously crosses the boundaries between Argentinian tradition and inspiration from all sorts of other popular genres. Not unlike the basic attitude in hip hop – nothing is forbidden, but use it with imagination, courage and talent.

Thus, we invite these dancers to explore dance and music in a similar way,  each from their own point of view. The collaboration is already underway and a series of videos exploring this form are being recorded and will be released in due course.  We are now planning a tour where this collaboration will be staged as a concert-performance. We can promise an extraordinary experience! In the same way that Electrocutango’s music is an artistic expression with high artistic ambitions to give this often conserved and somewhat museum- like genre a new horizon and new direction, the ambition is for the dance to have a similar endeavour towards a new and emotionally charged visual expression based on both the tango genre and other dance expressions and traditions.

Electrocutango Live fra Dresden Jazztage:

Electrocutango prides itself on sensing the tanguero’s identity filtered through elements of world music, jazz, electronica and RnB and has dedicated itself to further developing Argentine tango in its own direction, for which it has received praise for its genre understanding combined with fearless innovation. Tango festivals as well as «milongas» and clubs gave their first CD, Felino, a warm welcome and it is today considered a classic of the new electro-tango-genre, both in Buenos Aires and internationally. Horacio Ferrer, Piazzolla’s tango poet and director of the Argentine Tango Academy, was among those who were convinced and gave Joner a honorary membership of the academy:

«Joner is a remarkably creative tanguista and with Electrocutango has found an utterly irresistible and refined version of tango for the 21st century. Joner’s highly personalised style is spiced with inspiration and knowledge from the masters Salgán and Piazzolla, and his original compositions are full of rhythmic complexity.»

Bandleader Sverre Indris Joner, who composes the music for Electrocutango, has also expanded the concept of tango in a symphonic direction, including the violin concerto «Con cierto toque de tango», which was recorded by Henning Kraggerud and KORK. He has also spent a lifetime diving deep into other Latin American cultures with the bands  Tango for 3, Hovedøen Social Club and La Descarga.

ELECTROCUTANGO are:

Sverre Indris Joner – piano, percussion  and programmering

Odd  Hannisdal – violin

Steinar Haugerud – double bass

Kaspar Uljas – bandoneon

Andreas Bye – drums

Dancers – Geraldin Rojas, Ezequiel Paludi, Sara Einbu og Daniel Sarr.

Spotify:

https://open.spotify.com/playlist/6aHheEA4dnrp8eJ2Tjlbuz?si=ad45b7a0720e475d

ELECTROCUTANGO Presenterer konsertforestillingen CONTRASTES

Electrocutango slapp nylig sitt tredje album Contrastes der de tar de sin umiskjennelige blanding av heftig argentinsk tango, elektronika og funk/ jazz et steg videre i det ukjente. Deres moderne og like fullt dansbare innfallsvinkel fornyer tangoen som musikkform. Nå har de innledet et spennende samarbeid med det fantastiske argentinske tango-danseparet Geraldin Rojas og Ezequiel Paludi og de anerkjente norske jazz/hiphop-danserne Sara Einbu og Daniel Sarr og nestor innen moderne dans Nina Lill Svendsen er med som koreograf.

Premisset er enkel -Electrocutangos musikk krysser kontinuerlig grensene mellom argentinsk tradisjon og inspirasjon fra alle mulige andre populærsjangre. Ikke ulikt grunnholdningen i hiphop -ingenting er forbudt, men bruk det med fantasi, mot og talent. Dermed inviterer vi disse danserne til å utforske dansen og musikken på tilsvarende måte fra hvert sitt ståsted. Samarbeidet er allerede i gang, og en rekke videoer som utforsker denne formen er under innspilling og vil slippes fortløpende. Nå planlegger vi en turne der dette gjøres scenisk som en konsertforestilling. Vi tror vi kan love en opplevelse helt utenom det vanlige!

På samme måte som Electrocutangos musikk er et kunstnerisk uttrykk med høye kunstneriske ambisjoner om å tilføre denne ofte litt museale sjangeren en ny horisont og ny retning, er ambisjonen at dansen skal ha en tilsvarende streben mot et nytt og emosjonelt ladet visuelt uttrykk basert på både tango-sjangeren og andre danse-uttrykk og tradisjoner.

Electrocutango setter sin ære i at man fornemmer tangueroens identitet filtrert gjennom elementene fra world-musikk, jazz, elektronika og RnB og har dedikert seg til å videreutvikle den argentinske tangoen i sin egen retning og har for dette har mottatt lovord, for sin sjangerforståelse kombinert med uredd innovasjon.

Tangofestivaler så vel som “milongas” og klubber ga deres første CD, Felino, en varm velkomst og den regnes i dag som en klassiker innen den nye elektrotangoen, både i BuenosAires og internasjonalt. Horacio Ferrer, Piazzollas tangopoet og direktør for det argentinske tangoakademi var blant dem som lot seg  overbevise:

« Joner er en bemerkelsesverdig kreativ tanguista og har med Electrocutango funnet en aldeles uimotsigelig og raffinert versjon av tango for det 21. århundre. Joners helt personlige stil er krydret med inspirasjon og kunnskap fra mestrene Salgán og Piazzolla, og hans originale komposisjoner er fulle av rytmisk kompleksitet.»

Bandleder Sverre Indris Joner, som komponerer musikken til Electrocutango, har også utvidet tango-begrepet i symfonisk retning bl.a. med fiolinkonserten “Con cierto toque de tango” som ble spilt inn av Henning Kraggerud og KORK. Han har også i en mannsalder dykket dypt i annen latinamerikansk musikk med bandene Tango for 3, Hovedøen Social Club og La Descarga.

ELECTROCUTANGO ER:

Sverre Indris Joner – piano, perkusjon og programmering

Odd Hannisdal – fiolin

Steinar Haugerud – kontrabass

Kaspar Uljas – bandoneon

Andreas Bye – trommer

Dansere – Geraldin Rojas, Ezequiel Paludi, Sara Einbu og Daniel Sarr.

 

Sverre Indris Joner
Meny